Roční hlášení.cz

Obchodní podmínky

Společnost ECOSERVIS – komplexní nakládání s odpady s.r.o., IČO: 24689483 se sídlem Aloisina výšina 414/8, 460 05 Liberec V – Kristiánov, dále jen Zhotovitel, poskytuje níže specifikované služby.
Objednatelem se stává fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s těmito podmínkami Zhotovitele.
Web rocnihlaseni.cz zajišťuje kompletní zpracování, vytvoření a odeslání ročního hlášení dle přílohy č. 20 vyhlášky 383/2001 Sb., a zákonů 185/2001. Sb. A 25/2008 Sb., do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále ISPOP) v aktuálním znění.

ISPOP je zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.
Zřizovatelem ISPOP a věcným garantem obsahu formulářů, tzn. ohlašovacích povinností, je Ministerstvo životního prostředí, systém vyvíjí a dodává společnost Telefónica Czech Republic, a.s., technický provoz a podobu aplikace ISPOP zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

ISPOP umožňuje zpracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy.
Povinnosti Objednatele: Objednatel má povinnost vyplnit veškeré požadované údaje a nahrát veškeré podklady k vypracování ročního hlášení. V případě chybného vyplnění údajů nebo poskytnutí chybných podkladů nese zodpovědnost za roční hlášení Objednatel. Objednatel má povinnost dodat veškeré údaje nejpozději do 1. února následujícího kalendářního roku, za který se roční hlášení zpracovává. Pokud budou podklady dodány později, Zhotovitel nezaručuje včasné podání ročního hlášení do ISPOP. I toto hlášení ale Zhotovitel zpracuje. Objednatel se dále zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu, která je stanovena podle aktuálního ceníku. Bez uhrazení ceny nebude hlášení zpracováno.

Povinnosti Zhotovitele: Zhotovitel se zavazuje zpracovat veškeré dodané podklady v co nejkratší době, nejpozději do 10 pracovních dnů od uhrazení částky za zpracování. V případě, že jsou jasně a zjevně dodané špatné podklady, je povinen kontaktovat Objednatele, který je povinen dodat či vysvětlit dodané podklady.  Zhotovitel nezodpovídá za chyby uvedené Objednatelem.
Zhotovitel i Objednatel se zavazují k mlčenlivosti o všech informacích, které souvisí s provozem a funkčností této služby.
Objednatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Zhotovitelem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů zákona č. 101/2000 Sb. Zhotovitel se zavazuje v zabezpečit ochranu osobních údajů a dalších dat poskytnutých Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré informace o Objednateli a jeho data neposkytne žádné třetí osobě s výjimkou údajů povinných pro ohlášení do ISPOP. Osobní údaje Objednatele budou použity pouze za účelem zpracování objednaných služeb a pro komunikaci s Objednatelem.
Objednatel souhlasí, že bude Zhotovitelem kontaktován e-mailem, který zadal v poptávkovém formuláři a Objednatel prohlašuje, že tyto zprávy nejsou nevyžádanou poštou – spam. Objednatel může být kontaktován i telefonicky na předem uvedeném telefonním čísle, které zadal v poptávkovém formuláři. Objednatel dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obchodní sdělení může být zasláno Zhotovitelem na e-mailovou adresu Objednatele. Objednatel má právo zasílání těchto obchodních sdělení prostřednictvím e-mailové komunikace zrušit, má možnost odmítnout souhlas využitím svého e-mailového kontaktu při zasílání každé jednotlivé zprávy.
Objednatel se zavazuje, že bude na e-mailové dotazy odpovídat co nejrychleji a se Zhotovitelem bude dle svých možností co nejlépe spolupracovat. V případě, že Objednatel nebude včas odpovídat na e-maily, Zhotovitel nemůže garantovat včasné podání ročního hlášení.
Máte-li dotazy ohledně našich VOP, můžete nás kontaktovat – viz Kontakty.